Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Małopolska otwarta na potrzeby Seniorów!

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

W ramach konkursu przewiduje się wspieranie zadań polegających na wspieraniu funkcjonowania społecznego i aktywności osób starszych (w szczególności z obszarów wiejskich), przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych (w szczególności z obszarów wiejskich), budowaniu pozytywnego wizerunku starości, rozwoju współpracy / integracji międzypokoleniowej, szeroko rozumianej edukacji do starości i w starości, prowadzeniu akcji informacyjnych (w szczególności na terenach wiejskich) na temat instytucji i form pomocy (wsparcia), aktywizacji dla seniorów, budowaniu podmiotowości i zaangażowania osób starszych, w tym samotnych, w działalność na rzecz środowisk lokalnych (w tym rozwój usług w klubach i rozwój grup samopomocowych), włączaniu osób starszych w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, rozwoju aktywności edukacyjnej osób starszych, w tym UTW (w tym  profesjonalizacja kadr), rozwoju aktywności ruchowej seniorów (w tym działalność edukacyjna, opracowywanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych).

Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego przeznaczono środki finansowe do łącznej kwoty 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych), przy czym:

  1. w 2019 r. środki finansowe do łącznej kwoty 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100)
  2. w 2020 r. środki finansowe do łącznej kwoty 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100)

Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.

Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 10 maja 2019r. do godz. 12.00 osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, na Dzienniku
Podawczym (parter) lub przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.
WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu!

Więcej na: https://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/malopolska-otwarta-na-potrzeby-seniorow-1830.html