2019-04-01

Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Bariery techniczne – to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnianie. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwi jej wydajniejsze funkcjonowanie. Do likwidacji barier technicznych można zaliczyć np.: zakup uchwytów, siedziska prysznicowego, łóżka ortopedycznego, podnośnika wannowego, podnośnika transportowego, zakup schodołaz, zakup nasadki toaletowej, wózka […]
2019-04-01

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie likwidacji barier architektonicznych są osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli: są właścicielami nieruchomości lub są użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. Dofinansowanie przyznawane jest, aby umożliwić lub […]
2019-04-01

Sprzęt rehabilitacyjny

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli: przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty: 50% […]
2019-04-01

Przedmioty Ortopedyczne

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, gdy dochód tych osób nie przekracza kwot: 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnie gospodarującej. Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego centrum […]
2019-04-01

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne są rehabilitacją połączoną z elementami wypoczynku, mają na celu przede wszystkim poprawę ogólnej sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań u osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie mogą się ubiegać: osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wypis z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo orzeczenie o […]