Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków z siedzibą w Chrzanowie

Kontakt: Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków z siedzibą w Chrzanowie
Sokoła 24 lok. 112
32-500 Chrzanów
Tel.: 606 874 761
Adres e-mail: rsdchrzanow@op.pl
Nr KRS: 0000049577
www.diabetycy.chrzanow.eu
Statutowym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy chorym na cukrzycę oraz reprezentowanie i ochrona  ich interesów.

Cele Statutowe:

 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej wśród chorych i ich rodzin w zakresie niezbędnej wiedzy o cukrzycy i sposobach jej leczenia, właściwej diety i prozdrowotnego trybu życia, zdrowego odżywiania, terapii w cukrzycy, integrację środowiska chorych na cukrzycę w celu organizowania samopomocy. Szkolenie chorych na cukrzycę, to oprócz właściwego leczenia, jeden z najważniejszych czynników zapobiegania powikłaniom cukrzycy
 • Porady w zakresie: obsługi gleukometrów  i penów, samodzielnego wstrzykiwania insuliny,
 • Porady w zakresie prawidłowej diety i trybu życia,
 • Kontrolę poziomu cukru we krwi i ciśnienia,
 • Informacji o pompach insulinowych, oraz ich obsługi.

Stowarzyszenie „Amazonki Ziemi Chrzanowskiej”

Nr KRS: 0000175673
Strona internetowa http://www.amazonki.net
Adres: Ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów
Tel: 32 624 75 99

Cele stowarzyszenia:

 • Relaizacja zadań w zakresie ochrony przed i po mastektomii oraz po różnych zabiegach piersi
 • Uczestnictwo w akcjach na rzecz wspólnego wykrywania nowotworów piersi
 • Uczestniczenie, organizowanie wspólnych akcji, prelekcji, spotkań, preferujących zdrowy tryb życia.
 • Walka z patologiami społecznymi takimi jak narkomania, alkoholizm mającymi podstawowy wpływ na rozpad rodziny-ochrona rodziny

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Relax”

Kontakt: ul. Pocztowa 2a
32-552 Płaza
Nr KRS: 0000243005

Cel działania:

 • Dbałość o poprawę warunków socjalno-bytowych członków;
 • Obrona praw w przypadku naruszenia podstawowych  interesów emerytów, rencistów i inwalidów;
 • Upowszechnianie wiedzy o przepisach, ustawach, zarządzeniach itp., które dotyczą stowarzyszenia;
 • Organizowanie życia koleżeńskiego, kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów;
 • Udzielanie pomocy swoim członkom w trudnych warunkach materialnych (o ile jest to możliwe).

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Senior” w Chrzanowie

Kontakt: ul. Sokoła 24
32-500 Chrzanów
Nr KRS: 0000344934

Cel działania:

 • Dbałość o poprawę warunków socjalno-bytowych członków
 • Obrona praw w przypadku naruszenia podstawowych interesów emerytów, rencistów i inwalidów
 • Upowszechnianie wiedzy o przepisach

CELEM STOWARZYSZENIA JEST: 

 • dbałość o poprawę warunków socjalno-bytowych członków
 • obrona praw w przypadku naruszenia podstawowych interesów emerytów, rencistów i inwalidów
 • upowszechnianie wiedzy o przepisach, ustawach, zarządzeniach itp., które dotyczą stowarzyszenia
 • organizowanie życia koleżeńskiego, kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów, integracja osób niepełnosprawnych
 • udzielać pomocy swoim członkom oraz osobom niepełnosprawnym, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Stowarzyszenie Przeciwdziałania Powstawaniu Chorób i Kalectwa

Kontakt: ul. Żurawiec 2
32-500 Chrzanów
Nr KRS: 0000026539

Cel działania:

 • Przeciwdziałanie powstawaniu kalectwa.
 • Poszerzenie wiedzy wśród chorych i niepełnosprawnych o profilaktyce.
 • Pomoc w pokonywaniu życiowych trudności u osób chorych.
 • Popularyzowanie wszelkich nowych technologii i osiągnięć w działaniach przeciw powstawaniu chorób i kalectwa oraz w zakresie rehabilitacji oraz inne działania wymienione w statucie.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie

Kontakt: ul. Focha 3
32-500 Chrzanów
Tel: 32/ 724-12-67 (w godzinach pracy biura UTW: tj. pon. 9.00-12.00 śr. 12.00-15.00, czw. 14.30-18.00
adres e-mail: utwchrzanow@gmail.com lub lukojen@op.pl)
www.utw.chrzanow.pl
Nr KRS: 0000283913

Cel działania:

 • prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie nauk humanistycznych, kultury i sztuki, medycyny i profilaktyki zdrowia, psychologii, filozofii i etyki, religioznawstwa, nauk technicznych, a także nauk o ziemi i wszechświecie,
 • aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego; propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego oraz idei kształcenia się przez całe życie,
 • propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków Stowarzyszenia,
 • promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia
 • podejmowanie działań zmierzających do utrzymania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami powiatu, regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,
 • upowszechnianie wiedzy o ziemi chrzanowskiej, poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego miasta i regionu, ciekawych tras turystycznych oraz organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla kultury i turystyki regionu i Polski.
 • prowadzenie działalności w zakresie walki z wszelkiego rodzaju uzależnieniami takimi jak: alkoholizm, narkomania, nikotynizm.
 • prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia w Trzebini

Kontakt: ul. Grunwaldzka 69,
32-541 Trzebinia

Cel działania:
Celem stowarzyszenia jest udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej mieszkańcom miasta Trzebinia oraz mieszkańcom gminy Trzebinia, Myślachowice, Dulowa, Psary, Czyżówka, Płoki, Karniowice, Bolęcin, Piła Kościelecka, Młoszowa, Lgota, emerytom, rencistom i ich rodzinom, na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej placówkom służby zdrowia. Finansowanie lecznictwa sanatoryjnego i prewencyjnego: – współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami, ośrodkami pomocy, w kraju i za granicą – rozwijanie działalności wydawniczej i prasowej.


Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „PRZYJAŹŃ”

Kontakt: ul Oleńki 1,
32-593 Żarki

Cel działania:
Dbać o poprawienie warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenie w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi, oraz innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi. Bronić praw emerytów, rencistów i inwalidów, upowszechniać wiedzę o przepisach, ustawach, zarządzeniach itp., które dotyczą grupy stowarzyszenia, udzielić pomocy swoim członkom w trudnych warunkach (na ile to jest możliwe przez stowarzyszenie), organizowanie życia koleżeńskiego, kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów, reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia wobec organów władzy publicznej i samorządowej. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej organizować ochronę i promocję zdrowia dalsze cele określa § 7 statutu.


Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „ZGODA”

Kontakt: ul Paderewskiego 2,
32-590 Libiąż

Cel działania:
Celem stowarzyszenia jest:

 • Dbałość o poprawę warunków socjalno-bytowych członków,
 • Obrona praw w przypadku naruszenia podstawowych interesów emerytów, rencistów i inwalidów,
 • Upowszechnianie wiedzy o przepisach, ustawach, zarządzeniach itp., które dotyczą stowarzyszenia,
 • Organizowanie życia koleżeńskiego, kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów,
 • Udzielanie pomocy swoim członkom w trudnych warunkach materialnych (o ile to jest możliwe)

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „RADOŚĆ”

Kontakt: ul. Rynek 18,
32-540 Trzebinia,

Cel działania:
Organizowanie życia koleżeńskiego, kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów; obrona praw w przypadku naruszenia podstawowych interesów emerytów, rencistów i inwalidów; upowszechnianie wiedzy o przepisach, ustawach, zarządzeniach itp. które dotyczą stowarzyszenia; pomoc społeczna, w tym pomoc członkom w trudnej sytuacji życiowej; działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalność charytatywna; ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; turystyka i krajoznawstwo; pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.


Koło Emerytów Kadra KWK „Janina”

Kontakt: ul. Górnicza 5
32-590 Libiąż

Cel działania: 

 • Organizowanie życia społeczno-kulturalnego dla emerytów i rencistów;
 • Organizowanie spotkań członków, wycieczek i wczasów;
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród emerytów i rencistów;
 • Propagowanie zdrowego stylu życia.

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Senior”

ul.Sokoła 24
32 – 500 Chrzanów

Cel działania:
Stowarzyszenie zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celu:

 • Poprawiania ich warunków socjalno – bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy administracji publicznej, samorządowej ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi
 • Organizowania życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów
 • Reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gwarek

ul. Gwarków 3a
32-541 Trzebinia

Cel działania:
Celem stowarzyszenia jest:

 • zrzeszanie emerytów, rencistów i ich sympatyków,
 • kultywowanie tradycji górniczych,
 • organizowanie życia kulturalnego i rekreacyjnego, imprez integracyjnych i wycieczek,
 • promowanie i udział członków w zajęciach prozdrowotnych.
 • angażowanie członków, sympatyków oraz innych osób do pomocy w realizacji zamierzeń stowarzyszenia,
 • prowadzenie działalności charytatywnej,
 • reprezentowanie interesów zrzeszonych osób wobec organów władzy i administracji publicznej,
 • wspieranie innych inicjatyw społecznych.

Fundacja Ochrony Zdrowia i Dobrostanu Psychicznego „Dzieło Umysłu”

ul. Rolna 37
32-590 Libiąż

Cel działania:
Celem fundacji jest pomoc i działania na rzecz z zaburzeniami psychicznymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie w tym w szczególności:

 • Inicjowanie, wspieranie i koordynacja wszelkich działań mających na celu ochronę zdrowia i dobrostanu psychicznego.
 • Inicjowanie, wspieranie i koordynacja wszelkich działań mających na celu rozwój infrastruktury i badań związanych z ochroną zdrowia psychicznego.
 • Prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki równych szans na drodze do ich rozwoju intelektualnego,zawodowego, społecznego i kulturalnego.