Projekt „Gminne Centrum Usług Senioralnych-III” ma na celu poprawę jakości życia min. 120 seniorów z terenu Gm. Babice poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych m.in. edukacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych, informacyjnych, opiekuńczych, sportowych i turystycznych oraz rozwój działań samopomocowych w terminie do 31 grudnia 2019 r.

Jest to kontynuacja i rozszerzenie działalności GCUS II poprzez świadczenie kompleksowych usług społecznych (usługi zewnętrzne) na rzecz seniorów, m.in. gimnastyka, basen, język angielski, warsztaty komputerowe, muzykoterapia, usługi opiekuńcze, realizacja inicjatyw przez seniorów w ramach Klubów Aktywnego Seniora, szkolenie Gminnej Rady Seniorów, wsparcie Opiekuna GCUS, www.senior.babice.pl.
Okres realizacji: 01 kwietnia – 31 grudnia 2019 r.


Projekt „Gminne Centrum Usług Senioralnych-II”
realizowany przez Stowarzyszenie Sympatyków Babic „IMPULS”
w partnerstwie z Gminą Babice.

Projekt „Gminne Centrum Usług Senioralnych-II” realizowany w partnerstwie z gminą Babice ma na celu poprawę jakości życia min. 120 seniorów z w/w Gminy poprzez zwiększenie im dostępności do usług społecznych w terminie do 31 XII 2018r. Jest to kontynuacja działalności GCUS poprzez świadczenie kompleksowych usług społecznych na rzecz seniorów, m.in. gimnastyki sensomotorycznej, wyjazdów na basen, wycieczki krajoznawcze, muzykoterapii, usług opiekuńczych, spotkań edukacyjnych „Bezpieczny Senior”, realizowanie inicjatyw przez seniorów w ramach Klubów Aktywnego Seniora, szkolenie Gminnej Rady Seniorów, wsparcie Opiekuna GCUS oraz prowadzenie www.senior.babice.pl.


Projekt „Gminne Centrum Usług Senioralnych”
realizowany przez Stowarzyszenie Sympatyków Babic „IMPULS”
w partnerstwie z Gminą Babice.

Cel projektu: poprawa jakości życia min. 90 seniorów z terenu Gminy Babice poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych m.in. opiekuńczych, kulturalnych, informacyjno-doradczych, sportowych i turystycznych oraz rozwój wolontariatu wśród min. 10 seniorów w okresie
do 31 grudnia 2017 roku.
Działania projektu obejmują utworzenie Gminnego Centrum Usług Senioralnych świadczącego kompleksowe usługi społeczne (usługi zewnętrzne) na rzecz seniorów:
– usługi sportowo-ruchowe: innowacyjna gimnastyka sensomotoryczna, wyjazdy na basen
– usługi turystyczne: wycieczki krajoznawcze, wycieczki krajoznawcze połączone z aktywnością fizyczną,
– usługi kulturalne: wyjazdy do kina/teatru/muzeum
– wsparcie Opiekunów Osoby Starszej
– wsparcie informacyjno-doradcze Opiekuna GCUS
– utworzenie strony www.senior.babice.pl i wydanie Informatora Seniora.

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”.