Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Wesoła jesień”

Forma organizacji: Stowarzyszenie
Kontakt: Zagórze, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 149, 32-555 Zagórze
Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS 0000387069
NIP: 628-22-50-939
REGON: 121539596
Zarząd w składzie:

 • Macuda Władysława – Prezes
 • Likus Maria – Wiceprezes
 • Kurzawa Grażyna, Celarek Maria, Bil Jerzy – Członek

Cele statutowe: 

 • Rozwijanie więzi społecznych i ogólnoludzkich łączących mieszkańców Zagórza, a także planowanie i organizowanie działań gospodarczych, kulturalnych i społecznych dla harmonijnego i zrównoważonego rozwoju wsi i stałego podnoszenia poziomu życia jej mieszkańców
 • Działalność charytatywno-opiekuńcza, w tym z zakresu opieki społecznej
 • Angażowanie mieszkańców i sympatyków do pomocy w realizacji zamierzeń Stowarzyszenia
 • Prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów patologii społecznych
 • Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki
 • Zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania (w tym rozwijanie społeczeństwa internetowego)
 • Inicjowanie i wspieranie działań z zakresu promowania i kultywowania tradycji kulturowych, zwyczajów ludowych i dorobku historycznego
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
 • Reprezentowanie interesów społeczeństwa w kontaktach z instytucjami publicznymi
 • Zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • Działalność doradczą dla społeczeństwa – doradztwo prawne, podatkowe, konsulting itp.
 • Wspieranie innych inicjatyw społecznych i działań do realizacji celów Stowarzyszenia
 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Stowarzyszenie Podzamcze

Forma organizacji: Stowarzyszenie
Kontakt: ul. Zakopiańska 23, 32-551 Babice
Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS 0000458806
Zarząd w składzie:

 • Szczurek Stanisława – Prezes
 • Piasecka Anna – Wiceprezes
 • Piegza Józefa – Sekretarz
 • Gój Danuta – Skarbnik
 • Adamski Antoni – Członek Zarządu

Cele statutowe:

 • Rozwijanie więzi społecznych i ogólnoludzkich łączących mieszkańców Babic a także planowanie i organizowanie działań gospodarczych, kulturalnych i społecznych dla harmonijnego rozwoju wsi i stałego podnoszenia jakości życia jej mieszkańców
 • Działalność charytatywno-opiekuńcza, w tym z zakresu opieki społecznej
 • Angażowanie mieszkańców i sympatyków do pomocy w realizacji zamierzeń Stowarzyszenia
 • Prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów patologii społecznych
 • Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki
 • Zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 • Inicjowanie i wspieranie działań z zakresu promowania i kultywowania tradycji kulturowych, zwyczajów ludowych i dorobku historycznego
 • Działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych

Promocja i organizacja wolontariatu:

 • Działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
 • Reprezentowanie interesów społeczeństwa w kontaktach z instytucjami publicznymi
 • Zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • Działalność doradczą dla społeczeństwa, doradztwo prawne, podatkowe, konsulting
 • Wspieranie innych inicjatyw społecznych i działań dla realizacji celów stowarzyszenia
 • Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami