W Gminie Babice w okresie od września do grudnia 2016 roku realizowany był projekt „Aktywny senior – jestem, działam, partycypuję i decyduję” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Z inicjatywy seniorów Gminy Babice uczestniczących w projekcie w dniu 08 grudnia 2016 roku Rada Gminy Babice jednogłośnie podjęła Uchwałę o powołaniu Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.

Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Babice, z którymi współpracuje w obszarach dotyczących osób starszych. Kolejnym etapem było przeprowadzenie procedury naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Babicach. Zgodnie ze statutem, skład Rady Seniorów wynosi 10-14 radnych, w tym radni seniorzy, w liczbie stanowiącej, co najmniej połowę składu. Na radnych seniorów mogą być powołane wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Babice, które ukończyły 60 rok życia, nie więcej niż 3 osoby z zamieszkałych w danym sołectwie. Podmioty działające na rzecz osób starszych oraz Wójt Gminy są także uprawnieni do zgłaszania kandydatów na radnych. Radni pełnią swoje funkcje społecznie.
Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia daty wyborów.

Do zadań Rady, jako organu konsultacyjno-doradczego należy m.in.:

 • współpraca z organami Gminy Babice – składanie wniosków w istotnych problemach dotyczących potrzeb i oczekiwań seniorów,
 • monitorowanie potrzeb seniorów z terenu Gminy oraz inicjowanie działań mających na celu integrację społeczną seniorów oraz zaspokojenie ich potrzeb,
 • podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, szczególnie w zakresie kultury, edukacji, sportu i turystyki,
 • podejmowanie działań na rzecz samopomocy w środowisku lokalnym,
 • opiniowanie przedstawionych Radzie projektów i uchwała Rady Gminy z zakresu spraw dotyczących osób starszych,
 • koordynowanie imprez na rzecz seniorów w Gminie Babice, przekazywanie społeczności lokalnej informacji o działaniach na rzecz seniorów,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami, zajmującymi się problemami ludzi starszych,
 • budowanie pozytywnego wizerunku seniora,
 • informowanie  społeczeństwa o potencjale społecznym seniorów, jak również  ich potrzebach i oczekiwaniach.

Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Babice, z którymi współpracuje w obszarach dotyczących osób starszych:

 1. integracji i wspierania środowiska osób starszych oraz reprezentowania zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz;
 2. aktywności ludzi starszych;
 3. profilaktyki i promocji zdrowia seniorów;
 4. przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowania ich autorytetu, wzmacniania relacji wewnątrz, jak i międzypokoleniowych;
 5. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego;
 6. sportu, turystyki i rekreacji;
 7. wykluczenia społecznego osób starszych;
 8. warunków życia seniorów;
 9. wymiany doświadczeń z innymi radami seniorów.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. współpraca z organami Gminy Babice przy opiniowaniu i składaniu wniosków w istotnych problemach dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym;
 2. monitorowanie potrzeb seniorów z terenu Gminy oraz inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych do zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej;
 3. podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w szczególności w zakresie kultury, edukacji, sportu i turystyki;
 4. inicjowanie działań na rzecz samopomocy w środowisku lokalnym;
 5. opiniowanie przedstawionych Radzie projektów uchwał Rady Gminy z zakresu spraw dotyczących osób starszych;
 6. koordynowanie imprez na rzecz seniorów w Gminie Babice, informowanie społeczności lokalnej i koordynacja działań podejmowanych na rzecz środowiska seniorów;
 7. współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób starszych;
 8. budowanie pozytywnego wizerunku seniora;
 9. upowszechnianie wiedzy o:
  • możliwościach seniorów, ich potencjale społecznym, potrzebach i oczekiwaniach
  • konieczności realnego wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym w szczególności na jakość wszelkich usług, oferowanych z myślą o seniorach.