KONKURS Moja Mała Ojczyzna

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego rozpoczęła ogólnopolski program realizowany poprzez konkurs grantowy skierowany do społeczności lokalnych „Moja Mała Ojczyzna”.  Konkurs grantowy będzie przyjmował projekty mające na celu aktywizacje lokalnego środowiska, które poprzez infrastrukturę będą poprawiać jakość ich życia, pielęgnować lokalny patriotyzm, wspierać edukację, sport i rekreację.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:
1) poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców;
2) pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych – w formie np. tablicy, obelisku, izby pamięci;
3) wsparcie infrastruktury placówek oświatowych;
4) zakup Sprzętu związanego z prowadzonym projektem;
5) porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu;
6) zakup artykułów spożywczych nie przekraczających 500 zł brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego Projektu;
7) koszt usługi księgowej nie przekraczający 400 zł brutto;
8) koszt tablicy informacyjnej.

Jak to zrobić:

Złóż wniosek w generatorze na stronie www.dotacje.fundacjabgk.pl gdzie trzeba wybrać jeden z dwóch koszyków:

Koszyk nr I: Projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Wygra 20 najlepiej ocenionych przez Komisje Konkursową Projektów.
Koszyk nr II: Projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy).
Wygra 20 najlepiej ocenionych przez Komisje Konkursową Projektów.
Udział w konkursie mogą wziąć m.in. fundacje i stowarzyszenia.
Termin składania wniosków: 17.08.2018 do 16.09.2018 r.
Więcej na: https://www.fundacja.bgk.pl/programy/moja-mala-ojczyzna


Konkursy dla NGO

W dniu 1 sierpnia 2018 r. ruszyła I edycja konkursu grantowego „Generacja 5.0” Zapraszamy do współpracy fundacje, stowarzyszenia, gminy, biblioteki publiczne i domy kultury.
Odbiorcami składanych projektów muszą być dorośli w wieku od 50 roku życia, mieszkający w gminach do 20 tys. mieszkańców na terenie Rzeczypospolitej Polskie.j
Nagrodzimy 50 najlepszych wniosków. Wnioski można składać do 23 września 2018 r.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie projektu:  https://www.fundacja.bgk.pl/programy/generacja-5-0


Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Cel Programu stanowi poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną.
Cele szczegółowe:
– Zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych
– Tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej
– Rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym
– Zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji
Wysokość dotacji wynosi od 20.000 zł do 200.000 zł.
Więcej na: www.mpips.gov.plwww.senior.gov.pl


Seniorzy w akcji

Ogólnopolski konkurs dotacyjny realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Dotacje ze środków konkursu są przyznawane na realizację inicjatyw, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych.
Wsparcie w ramach konkursu mogą uzyskać przedsięwzięcia opracowane przez osoby 55+ we współpracy z wybraną organizacją czy instytucją nienastawioną na zysk, np. UTW, fundacją, stowarzyszeniem, domem kultury, biblioteką albo spółdzielnią mieszkaniową.
Minimalna kwota dotacji – 5 tys. zł, a maksymalna – 12 tys. zł.
Okres realizacji projektu do 10 miesięcy.
Więcej informacji na stronie programu: www.seniorzywakcji.pl


Programu „Działaj Lokalnie”

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z siecią 67 Ośrodków Działaj Lokalnie.
Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające na terenie miejscowości do 20 tys. mieszkańców mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich pomysłów w najbliższym Ośrodku Działaj Lokalnie.
Każdy wnioskodawca ma szansę otrzymać do 6 tys. złotych.
Więcej na: http://www.dzialajlokalnie.pl


Konkurs mikrograntów „Centrum dla Rodziny”

Realizowany w 2017 r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Jest skierowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z całej Polski w zakresie m.in. aktywności i wspierania rodziny.
Głównym założeniem Konkursu jest zachęcenie lokalnych organizacji pozarządowych i mieszkańców do działań dla dobra wspólnego.
Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne (co najmniej 3 osoby posiadające Patrona w postaci organizacji pozarządowej) z całej Polski mogą starać się o udzielenie mikrograntu w kwocie 5.000 zł.
Mikrogranty będą realizowane w okresie od 20 kwietnia do 31 października 2017 r. Ubiegający się o wsparcie będą mogli liczyć na doradztwo ekspertów tak w trakcie składania Ofert, jak i później na etapie ich realizacji oraz podczas rozliczania.
Więcej na: www.dzialamyrazem.pl.


Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015–2020

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.
Więcej na:  http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/konkursy-senior-wigor/program-senior-/


Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Dofinansowania działań wspierających rozwój i aktywizację osób starszych można szukać w priorytecie II Aktywne społeczeństwo oraz w III – Integracja i aktywizacja społeczna.
Wysokość dotacji: do 100 tys. zł
Więcej na: www.pozytek.gov.pl

Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, Urząd Wojewódzki

– zlecanie zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert
Otwarty konkurs ofert Zarządu Województwa Małopolskiego na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.
Wspieranie zadań polegających na wspieraniu funkcjonowania społecznego osób starszych oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.
Minimalny koszt całkowity realizacji zadania nie mniejszy niż 25 000 zł.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów.
W ramach Konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu kursów, wykładów, warsztatów, spotkań mających na celu edukację osób starszych (tj. w wieku 50 lat i więcej) w zakresie zdrowego stylu życia.
– lokalna inicjatywa – do 10 tys. zł.
– budżet obywatelski -proces podejmowania decyzji, poprzez który mieszkańcy indywidualnie bądź za pośrednictwem organizacji społecznych dyskutują i negocjują nad dystrybucją przynajmniej części budżetu miasta, uczestnicząc w serii zaplanowanych, corocznych zebrań z przedstawicielami władz miasta/gminy/powiatu/ województwa.
Po raz pierwszy Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego w 2016 r. to w sumie 6 mln zł – po 1 mln zł dla każdego subregionu!
Więcej na: http://bo.malopolska.pl


 „Adamed dla Seniora”

Grupa Adamed zaprasza do zgłaszania pomysłów na działania aktywizujące osoby starsze. Do 23 czerwca 20017 r. przyjmowane będą projekty, zadaniem których jest zwrócenie uwagi na ciągle istniejący problem niewykorzystanego potencjału seniorów. Konkurs ma charakter ogólnopolski i przeznaczony jest dla podmiotów aktywnie działających z myślą o nich.
Jak wziąć udział
Aby wziąć udział w konkursie „Adamed dla Seniora” wystarczy zgłosić projekt realizowanej lub planowanej inicjatywny, poprzez: pocztę tradycyjną, elektroniczną lub formularz dostępny na stronie: adamed.com.pl/pl/adamed-dla-seniora/.

Proste zasady konkursowe
Każde nadesłane zgłoszenie powinno zawierać: dane organizacji, prezentację dotychczasowych działań na rzecz seniorów oraz opis aktywności na jaką przeznaczyłby nagrodę wraz z szacowaną liczbą uczestników przedsięwzięcia. Jedna organizacja może przesłać maksymalnie trzy propozycje.
Pod uwagę Jury będzie brało takie kryteria jak: intensywność dotychczasowo prowadzonych działań, ich jakość i przejrzystość, uwzględnienie potrzeb osób starszych oraz atrakcyjność i kreatywność zgłaszanego projektu.
Trzy zwycięskie inicjatywy ogłoszone zostaną 13 września. Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury wybierze trzy najlepsze projekty, które otrzymają dofinansowanie w kwocie po 10 000 zł każda.
Zgłoszenia do akcji trwają do 23 czerwca poprzez wypełnienie formularza na stronie: http://www.adamed.com.pl/pl/adamed-dla-seniora/