Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Inauguracyjne posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Babicach

W Gminie Babice w okresie od września do grudnia 2016 roku realizowany był projekt „Aktywny senior – jestem, działam, partycypuję i decyduję” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Z inicjatywy seniorów Gminy Babice uczestniczących w projekcie w dniu 08 grudnia 2016 roku Rada Gminy Babice jednogłośnie podjęła Uchwałę o powołaniu Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu. Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Babice, z którymi współpracuje w obszarach dotyczących osób starszych. Kolejnym etapem było przeprowadzenie procedury naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Babicach. Zgodnie ze statutem, skład Rady Seniorów wynosi 10-14 radnych, w tym radni seniorzy, w liczbie stanowiącej, co najmniej połowę składu. Na radnych seniorów mogą być powołane wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Babice, które ukończyły 60 rok życia, nie więcej niż 3 osoby z zamieszkałych w danym sołectwie. Podmioty działające na rzecz osób starszych oraz Wójt Gminy są także uprawnieni do zgłaszania kandydatów na radnych. Radni pełnią swoje funkcje społecznie.
Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia daty wyborów. W wyniku przeprowadzonego naboru liczba zgłoszeń była większa niż dopuszczalna liczebność Gminnej Rady Seniorów określona statutem.
W dniu 15 września 2017r. Rada Gminy Babice na sesji Rady Gminy Babice podjęła Uchwałę Nr XXXVII/295/2017 w sprawie wyboru członków Gminnej Rady Seniorów w Babicach w głosowaniu tajnym na podstawie regulaminu głosowania. Natomiast w dniu 19 października 2017r. na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Babicach odbyło się I inauguracyjne posiedzenie podczas którego Radni odebrali zaświadczenia o wyborze oraz dokonali wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Członkami Gminnej Rady Seniorów w Babicach zostali wybrani:

 1. BAŁYS Marian
 2. BĘBENEK Stefania
 3. BIL Jerzy Marian – Sekretarz
 4. BUCZEK Amelia Zuzanna – Przewodnicząca
 5. CIURA Franciszek Antoni
 6. GŁOGOWSKA Zofia
 7. GÓRECKA Zofia Stefania – Wiceprzewodnicząca
 8. KANIA Irena Janina
 9. NOWAK Krystyna
 10. PIASECKA Anna
 11. WIERZBA Józefa Irena