Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Domy Opieki

Art. 54. pkt1 ustawy o pomocy społecznej mówi, że osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Typy domów pomocy społecznej:

  1. dla osób w podeszłym wieku;
  2. dla osób przewlekle somatycznie chorych;
  3. dla osób przewlekle psychicznie chorych;
  4. dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
  5. dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
  6. dla osób niepełnosprawnych fizycznie;
  7. dla osób uzależnionych od alkoholu.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszą: 

  1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi
  3. gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej pokrywa  różnice między dochodem, a średnim miesięcznym kosztem utrzymania mieszkańca– w wysokości różnicę  między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami ponoszonymi przez osobę i rodzinę.