Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne są rehabilitacją połączoną z elementami wypoczynku, mają na celu przede wszystkim poprawę ogólnej sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań u osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • wypis z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo orzeczenie o niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem że została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje.
Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chrzanowie
ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów
tel/fax 32 624 75 55
email: zespol.pcpr@powiat-chrzanowski.pl
lokalizacja: I piętro, pok. 140B,
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności;
  • wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się również o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie jej opiekuna. W takim przypadku lekarz na wniosku osoby niepełnosprawnej musi wyraźnie zalecić uczestnictwo pobytu opiekuna wraz z uzasadnieniem.
Wysokość dofinansowania wynosi:

  • 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej
  • 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  • 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.