Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Turnusy finansowane przez NFZ

Przed podjęciem decyzji o leczeniu uzdrowiskowym w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia warto dowiedzieć się jak wygląda proces kwalifikacji pacjentów do pobytu w sanatorium, któremu będą musieli sprostać przyszli kuracjusze.

Poniżej zamieszczamy cenne wskazówki oraz informacje, dzięki którym z łatwością załatwimy wszelkie formalności.

KROK 1 – Skierowanie
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli lekarz podstawowej opieki zdrowotne (zwany potocznie lekarzem rodzinnym lub pierwszego kontaktu), który na podstawie stanu zdrowia pacjenta oraz po przeprowadzonym z nim wywiadzie podejmuje decyzję o zasadności wystawienia skierowania.

KROK 2 – Przekazanie skierowania do oddziału NFZ, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta
Wypełnione skierowanie zostaje przekazane do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ przez lekarza lub przez pacjenta, gdzie zostaje zarejestrowane.

KROK 3 – Ocena zasadności skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza specjalistę zatrudnionego we właściwym oddziale NFZ
Po zarejestrowaniu skierowania w oddziale NFZ dokument podlega ocenie przez lekarza specjalistę  z zakresu balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej pod kątem zasadności leczenia oraz określeniu rodzaju i miejsca leczenia uzdrowiskowego.

KROK 4 – Wynik oceny skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki medycznej
W zależności od decyzji podjętej przez lekarza w oddziale NFZ oceniającego skierowania na leczenia uzdrowiskowe możliwe są dwie dalsze drogi postępowania, uwarunkowane pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniem wniosku o skierowanie na leczenie.

  1. W przypadku negatywnej decyzji (stwierdzone przeciwwskazania lub brak wskazań) skierowanie z powrotem trafia do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który je wystawił. Pacjent otrzymuje pisemną decyzję o odmowie wraz z uzasadnieniem, od której nie przysługuje mu prawo do odwołania (decyzja ostateczna).
    Skierowania są weryfikowane co 18 miesięcy, od daty ich wystawienia. W przypadku, gdy czas oczekiwania na świadczenie leczenia przekracza ten czas, NFZ odsyła dokument do lekarza, który je wystawił, w celu jego aktualizacji.
  2. W przypadku pozytywnej decyzji pacjent otrzymuje w terminie 30 dni od daty wpływu skierowania do oddziału NFZ zawiadomienie o przyznanym zakresie leczenia ze wskazaniem odpowiedniego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego. Po ustaleniu przez Fundusz terminu pobytu w placówce uzdrowiskowej, pacjent otrzymuje informację najpóźniej w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem wyznaczonego turnusu.

Leczenie uzdrowiskowe (zasady korzystania, odpłatność, lista uzdrowisk, przeglądarka skierowań)