Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Sprzęt rehabilitacyjny

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

  • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
    • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
    • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego centrum pomocy rodzinie, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chrzanowie
ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów
tel/fax 32 624 75 55
email: zespol.pcpr@powiat-chrzanowski.pl
lokalizacja: I piętro, pok. 140B,
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w każdym momencie
Wysokość dofinansowania wynosi”

  • do 80 % sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym