Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Przedmioty Ortopedyczne

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, gdy dochód tych osób nie przekracza kwot:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnie gospodarującej.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego centrum pomocy rodzinie, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chrzanowie
ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów
tel/fax 32 624 75 55
email: zespol.pcpr@powiat-chrzanowski.pl
lokalizacja: I piętro, pok. 140B,
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w dowolnym momencie.
Wysokość dofinansowania wynosi:

  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
  • do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit,
  • w przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wysokość dofinansowania oblicza się przez odjęcie od uzyskanej sumy kwoty, o której mowa w lit. a lub b, opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej.