Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Gmina Babice realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Pomoc żywnościowa  kierowana jest do: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (m.in. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne) oraz których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (w 2017 r. – 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie) Pomoc udzielana jest w postaci art. spożywczych (np. makaron, ryż, herbatniki, ser żółty, mleko, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła, gulasz, szynka, cukier, olej), które przekazywane są w/w osobom BEZPŁATNIE.

Wszystkie osoby, które chcą skorzystać z pomocy proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach ul. Krakowska 56, 32-551 Babice do 30.09. 2017 w godzinach od 7.00-11.00 w celu weryfikacji uprawnień.