Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gmina Babice realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym

Pomoc w ramach programu kierowana jest do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskiego dochodu nie są w stanie zapewnić sobie posiłku.

Wsparcie powinno trafiać do osób w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej:

 1. ubóstwa
 2. sieroctwa
 3. bezdomności
 4. bezrobocia
 5. niepełnosprawności
 6. długotrwałej i ciężkiej choroby
 7. przemocy w rodzinie
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 10. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę zupełną lub zezwolenie na pobyt czasowy w związku.
 11. trudności w przystosowaniu się w związku ze zwolnieniem z zakładu karnego
 12. alkoholizmu lub narkomanii
 13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 14. klęski żywiołowej lub ekologicznej

których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego, czyli:

 1. 1268 zł na osobę w rodzinie
 2. 1028 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa.

Tylko Ośrodki Pomocy Społecznej mogą kwalifikować osoby do pomocy żywnościowej i kierować osoby do otrzymania pomocy żywnościowej.

W Gminie Babice Ośrodek Pomocy społecznej znajduje się na ul. Krakowskiej 56, 32-551 Babice na drugim piętrze budynku.