Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Porady

UWAGA!!!
„Wszystkie osoby mają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, który zagwarantowany jest w art. 68 pkt 3 Konstytucji RP”

Władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku.
Każda osoba:

 • bez względu na wiek,
 • stan zdrowia i
 • sytuacje materialną

ma prawo do ochrony zdrowia!!!

„Jeżeli uznasz, że twoje prawa zostały naruszone Możesz złożyć skargę:

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
Ul. Krupnicza 11A 31-123 Kraków
Tel.: 12 619 17 20

 • Do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Krakowie
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
Tel.:12 448 10 22 (sekretariat), 12 448 10 21

Zarówno w szpitalu jak i przychodni medycznej masz prawo do:

 • Świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną
 • Przystępnej i wyczerpującej informacji o Twoim stanie zdrowia
 • Zachowania przez osoby wykonujące zawód medyczny tajemnicy związanej z Twoim leczeniem
 • Wyrażenia zgody lub odmowy wykonania świadczeń medycznych
 • Poszanowania godności i intymności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych
 • Obecności osoby bliskiej( osoba bliska to: małżonek, krewny lub powinowaty drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta) podczas udzielania świadczeń zdrowotnych
 • Dostępu do dokumentacji dotyczącej Twojego stanu zdrowia i udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz upoważnienia osoby bliskiej do otrzymywania tej dokumentacji
 • Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lakarza do komisji działającej  przy Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego podczas pobytu w szpitalu
 • Zgłaszania działań nie pożądanych produktów medycznych
 • Opieki duszpasterskiej podczas pobytu w szpitalu, sanatorium lub zakładzie opiekuńczo leczniczym.