Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Małopolski Tele-Anioł

W dniu 06 czerwca 2018 r. Gmina Babice poprzez podpisany list intencyjny przez Wójta Gminy Babice – Radosława Warzecha przystąpiła do współpracy przy realizacji innowacyjnego projektu pn. ”Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Samorządem Województwa Małopolskiego. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.
W Małopolsce program „Tele-Anioł” obejmie 10 tys. osób niesamodzielnych ze względu na wiek, stan zdrowia oraz niepełnosprawność. Każda z zakwalifikowanych do projektu osób otrzyma tzw. bransoletkę życia, dzięki której w razie potrzeby wezwie pomoc jednym przyciskiem. Urządzenie przypomina z wyglądu elektroniczny zegarek,  jednak  zamiast wyświetlacza, ma trzy przyciski. Najważniejszy jest czerwony guzik z napisem „SOS”, poprzez który potrzebujący mogą kontaktować się z Centrum Teleopieki, w którym przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu oczekuje zespół ratowników medycznych. Na opaskę bezpieczeństwa można także zadzwonić i rozmawiać, ponieważ urządzenie ma kartę SIM i indywidualny numer. W ten sposób mogą się z nią skontaktować pracownicy centrum, ale także jej bliscy. Do Centrum Teleopieki uczestnicy projektu będą mogli też zadzwonić, żeby zdobyć potrzebne informacje np. o przysługujących świadczeniach socjalnych lub po prostu – żeby się poradzić, zwierzyć z problemów. Opaski bezpieczeństwa wyposa one są także w dodatkowe funkcje: czujnik upadku, GPS, lokalizator położenia opaski oraz czujnik tętna.
Część uczestników programu „Tele-Anioł” będzie również korzystać ze specjalnych usług opiekuńczych świadczonych w domu zarówno przez fachowców, jak i w ramach opieki sąsiedzkiej. Tą opieką zostanie objęta grupa ok. 3,2 tys. osób.
Kandydaci, którzy chcą być objęci opieką Tele-Anioła, muszą mieszkać na terenie województwa małopolskiego oraz być osobami niesamodzielnymi, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z grupy preferowanej do objęcia wsparciem, tj.:
– osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
– osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 (współwystępowanie różnych przesłanek) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
– osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
– osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
– osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa);
– osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej do udziału w projekcie „Małopolski Tele – Anioł” dostępne są w:
– Urzędzie Gminy  – pok. 117 – I piętro (Dział Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Babice, ul. Krakowska 56, 32-551 Babice) oraz na Dzienniku Podawczym – pok. 1 – parter w godzinach pracy Urzędu
– Gminnym Centrum Usług Senioralnych – pok. 2 – parter (budynek Urzędu Gminy Babice, ul. Krakowska 56, 32-551 Babice), środa, czwartek w godz. 15.00-17.00, piątek godz. 14.00-16.00 oraz dostępne do pobrania ze stron: www.babice.pl, www.senior.babice.pl

Formularze zgłoszeniowe można składać:
1. Osobiście w jednym z miejsc:
– Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (pierwsze wejście od strony ul. Wrocławskiej, parter)
– Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (parter)
– Sekretariat Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Radziwiłłowska 1, 31-026 Kraków (parter)
– innych lokalizacjach urzędu marszałkowskiego,
– w biurach projektu z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku po wcześniejszym umówieniu spotkania:
a) Biuro projektu Lidera ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 61-60-611, e-mail: teleopieka@umwm.pl
b) Biuro projektu Caritas Diecezji Kieleckiej – Zespół Placówek Caritas w Proszowicach, ul. Kolejowa 4, 32-100 Proszowice, pok. nr 1, I piętro, tel. 883 316 158
c) Biuro projektu Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Adama Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. nr 5, e-mail: teleaniol.malopolska@gmail.com
2. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu) na adres:
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Rekrutacja – Małopolski Tele-Anioł”.
3. Elektronicznie: dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Realizatorzy projektu – Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego, współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieka.