Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Bariery techniczne – to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnianie. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwi jej wydajniejsze funkcjonowanie.

Do likwidacji barier technicznych można zaliczyć np.: zakup uchwytów, siedziska prysznicowego, łóżka ortopedycznego, podnośnika wannowego, podnośnika transportowego, zakup schodołaz, zakup nasadki toaletowej, wózka toaletowego, szyn najazdowych.

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

O dofinansowanie ze środków Funduszu, zadań z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), pod warunkiem, że jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności.
Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść do 95 % kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie zadań ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chrzanowie
ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów
tel/fax 32 624 75 55
email: zespol.pcpr@powiat-chrzanowski.pl
lokalizacja: I piętro, pok. 140B,
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych

Do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych należy załączyć:

  • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności.
  • kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym dotyczy opiekunów prawnych, (jeżeli dotyczy).
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,
  • zaświadczenie o dochodach Wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z Wnioskodawcą za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek.
  • ofertę cenową dotyczącą zakupu urządzenia (wraz montażem),
  • zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy (jeżeli dotyczy).
  • zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki w wieku 16- 24 lat (uczących się) (jeżeli dotyczy)
  • inne dokumenty wymagane w zależności od indywidualnej sytuacji Wnioskodawcy.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.