Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Gmina Babice stawia na aktywizację seniorów!

Gmina Babice uzyskała dofinansowanie w kwocie 109 959,91 zł na realizację projektu Klub Senior+ ze środków  Programu Senior+ na lata 2015-2020, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Projekt Klub „Senior+” ma na celu zapewnienie wsparcia osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ zamieszkałym na terenie gminy Babice poprzez stworzenie warunków infrastrukturalnych  pozwalających na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.
Działania projektu mające na celu utworzenie w budynku Domu Kultury w Olszynach Klubu „Senior+” obejmować będą:

 • zaadaptowanie pomieszczenia na potrzeby łazienki dla os. niepełnosprawnych,
 • remont pomieszczenia przeznaczonego na salę spotkań i jego doposażenie,
 • zaadaptowanie pomieszczenia na potrzeby kuchni wraz z wyposażeniem,
 • zaadaptowanie pomieszczenia na potrzeby szatni.

Rozpoczęcie działalności Klubu Senior + jeszcze w tym roku!

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach Programu Wieloletniego „ Senior+” na lata 2015-2020 – Klub Senior+

Oprócz wsparcia w postaci rozwoju infrastruktury na rzecz seniorów Stowarzyszenie Sympatyków Babic „IMPULS” od maja do grudnia 2018 r. realizować będą wspólnie z Gminą Babice projekt „Gminne Centrum Usług Senioralnych II”, dofinansowany w kwocie: 189 340,00 zł ze środków Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018.

Projekt ma na celu poprawę jakości życia min. 120 seniorów z w/w Gminy poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych w terminie do 31 XII 2018r.
Jest to kontynuacja działań projektu realizowanego w 2017 r. o tym samym tytule.

W ramach II edycji Projektu realizowane będą dla seniorów:

 • wyjazdy na basen,
 • wycieczki krajoznawcze,
 • muzykoterapia,
 • gimnastyka sensomotoryczna,
 • usługi opiekuńcze,
 • spotkania edukacyjne „Bezpieczny Senior”,
 • kurs podstawowy jęz. angielskiego,
 • kurs komputerowy
 • oraz sfinansowana zostanie realizacja inicjatyw senioralnych z zakresu kultury, turystyki lub rekreacji.

Prowadzony będzie również, jak w poprzednim roku punkt wsparcia, gdzie seniorzy będą mogli skorzystać z komputera, drukarki, ksero, skorzystać z pomocy w przygotowaniu pism, załatwieniu spraw, itp.

Funkcjonować będzie również portal www.senior.babice.pl, gdzie zamieszczane będą porady, informacje, relacje z realizacji działań podejmowanych na rzecz seniorów, oferta kulturalna skierowana do seniorów oraz informacje o rekrutacji na poszczególne działania w/w projektu.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – Gminne Centrum Usług Senioralnych II