Projekt Dofinansowany Ze Środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020


Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie likwidacji barier architektonicznych są osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli:

 • są właścicielami nieruchomości lub
 • są użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo
 • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Dofinansowanie przyznawane jest, aby umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
Jest ustalony katalog urządzeń, materiałów budowlanych czy robót i innych czynności z zakresu likwidacji barier w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Likwidacja barier architektonicznych rozpatrywana jest w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
Przyznanie i kwota dofinansowania zależą od rzeczywistej potrzeby danej osoby i od odpowiedniego uzasadnienia wniosku.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków i zawarciem odpowiedniej umowy.
Wysokość dofinansowania na likwidację barier architektonicznych wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie przyznawane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (odpowiednie dla miejsca zamieszkania) na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chrzanowie
ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów
tel/fax 32 624 75 55
email: zespol.pcpr@powiat-chrzanowski.pl
lokalizacja: I piętro, pok. 140B,
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności,
 • dokumenty potwierdzające dochody Wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z Wnioskodawcą za rok podatkowy poprzedzający,  rok, w którym składamy jest wniosek,
 • wykaz planowanych przedsięwzięć (inwestycji) w celu likwidacji barier architektonicznych wraz z wyceną szacunkową,
 • udokumentowana podstawa prawna zameldowana w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych,
 • potwierdzenie zameldowania,
 • dokument potwierdzający zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego na likwidację barier architektonicznych,
 • dokument potwierdzający inne źródła finansowania zadania.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok, a decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, do momentu wyczerpania puli środków zarezerwowanych na dany rok kalendarzowy

Procedura uzyskania dofinansowania jest następująca:

 • złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami,
 • analiza formalna i merytoryczna wniosku,
 • wizja lokalna w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przeprowadzona przez pracowników PCPR,
 • informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku wraz z określeniem dodatkowej dokumentacji niezbędnej do podjęcia decyzji o wysokości dofinansowania,
 • analiza merytoryczna PCPR dostarczonej dokumentacji,
 • informacja o wysokości przyznanego dofinansowania,
 • podpisanie umowy,
 • realizacja przedsięwzięcia,
 • zgłoszenie zakończenia prac,
 • dostarczenie do PCPR dokumentów rozliczeniowych,
 • wizja lokalna wykonanego przedsięwzięcia,
 • wypłata należnego dofinansowania
 • informacja do osoby niepełnosprawnej o rozliczeniu umowy.

Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.
Koszty uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, projektów, kosztorysów, itp. pokrywa wnioskodawca.